Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ιστοσελίδων και των υπηρεσιών σχεδιασμού, (οι Υπηρεσίες ) που παρέχονται από την Need More Web Design ( στο εξής Need More για συντομία) στον πελάτη, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε σχετική προσφορά που παρέχεται στον Πελάτη από την Need More ( Όροι ) , εκτός εάν υπάρχει διαφορετική έγγραφη συμφωνία. Η Need More προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από εμάς σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες εκ μέρους ενός οργανισμού, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους για αυτόν τον οργανισμό και συμφωνείτε ότι έχετε την εξουσία να εκπροσωπείτε αυτόν τον οργανισμό με τους παρόντες Όρους (στην περίπτωση αυτή, “εσείς” και “σας” θα νοείται αυτός ο οργανισμός).

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών προτού μεταβείτε ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας ή οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του ιστότοπου ή των υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες. Εάν αυτοί οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών θεωρούνται προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά σε αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

1. Χρεώσεις

Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες καθορίζονται στην προσφορά έργου που λαμβάνει ο Πελάτης από τη Need More μέσω email. Οι προσφορές ισχύουν για περίοδο 30 ημερών. Η Need More διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μια προσφορά ή να απορρίψει την παροχή των σχετικών Υπηρεσιών μετά τη λήξη των 30 ημερών.

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Πελάτη, όλες οι υπηρεσίες σχεδιασμού ιστοσελίδων απαιτούν προκαταβολή τουλάχιστον κατά το πενήντα (50) τοις εκατό του συνόλου της προσφοράς του έργου πριν από την έναρξη της εργασίας. Απαιτείται η πληρωμή του υπόλοιπου 50 % του συνόλου των προσφορών του έργου που κατά την ολοκλήρωση της εργασίας, πριν από τη μεταφόρτωση στο διακομιστή ή την κυκλοφορία του υλικού.

Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει τη Need More για τυχόν επιπλέον έξοδα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της εργασίας. Τα έξοδα μπορεί να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) αγορά ονομάτων τομέα, ειδικών γραμματοσειρών και φωτογραφίες. Η απώλεια, ακύρωση ή βλάβη του τομέα (domain name, φιλοξενία) που προκαλείται από μη ή καθυστερημένη πληρωμή δεν αποτελεί ευθύνη της Need More. Ο Πελάτης θα πρέπει να τηρεί αρχείο των προθεσμιών πληρωμής για να διασφαλίσει ότι η πληρωμή λαμβάνεται εγκαίρως.
Η αποδοχή προσφοράς, αγοράς ή / και χρήσης των Υπηρεσιών θεωρείται αποδοχή των Όρων.

Όλες οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

2. Τιμολόγηση και Πληρωμή

Το Need More θα υποβάλλει τιμολόγια σύμφωνα με τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα. Τα τιμολόγια αποστέλλονται συνήθως μέσω email, αλλά τα έντυπα αντίγραφα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.

Η πληρωμή για τις υπηρεσίες πραγματοποιείται με τραπεζικό έμβασμα.

Οι λογαριασμοί χωρίς πληρωμή τριάντα (30) ημέρες μετά την ημερομηνία του τιμολογίου θα θεωρηθούν ληξηπρόθεσμοι. Εάν ο Πελάτης διατηρεί ληξηπρόθεσμους λογαριασμούς, η Need More, κατά την κρίση της, θα αφαιρέσει όλο το υλικό από τον ιστότοπό της. Η Need More δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων που προέκυψαν λόγω της κατάργησης της υπηρεσίας. Η αφαίρεση τέτοιου υλικού δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την υποχρέωση καταβολής τυχόν εκκρεμών χρεώσεων που έχουν εκτιμηθεί στον λογαριασμό του Πελάτη. Οι πελάτες με ληξηπρόθεσμους λογαριασμούς συμφωνούν να πληρώσουν τα λογικά έξοδα της Need More, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων και των εξόδων από εταιρείες τρίτων.

Όλες οι πληρωμές φιλοξενίας πληρώνονται εκ των προτέρων και δεν επιστρέφονται.
Τα τιμολόγια φιλοξενίας καθυστερημένα για περισσότερο από 45 ημέρες θα οδηγήσουν στην άμεση αναστολή και πιθανό τερματισμό των υπηρεσιών φιλοξενίας.
Εάν είμαστε αναγκασμένοι να αναστείλουμε τις υπηρεσίες φιλοξενίας λόγω μη πληρωμής των τιμολογίων, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, απώλεια επιχείρησης ή οποιαδήποτε άλλη ζημία που προκύπτει από την αναστολή.
Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε ένα τέλος επανασύνδεσης μετά την αναστολή των υπηρεσιών φιλοξενίας.
Η μη πληρωμή των τιμολογίων θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή τυχόν συνεχιζόμενης εργασίας. Δεν εγγυόμαστε ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τα αρχικά χρονοδιαγράμματα που παρέχονται σε αυτήν την περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να επαναπρογραμματίσουμε την επανάληψη αυτής της εργασίας σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα παραγωγής μας μόλις ληφθεί η πληρωμή

3. Κριτική πελάτη

Η Need More θα παρέχει στον Πελάτη την ευκαιρία να ελέγξει την εμφάνιση και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κατά τη φάση του σχεδιασμού και μόλις ολοκληρωθεί η συνολική ανάπτυξη του ιστότοπου. Κατά την ολοκλήρωση του έργου, τέτοιες εκτιμήσεις θα θεωρούνται αποδεκτές και εγκεκριμένες, εκτός εάν ο Πελάτης ειδοποιήσει τη Need More διαφορετικά εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία που η ιστοσελίδα παραδίδεται στον Πελάτη.

4. Χρόνος παράδοσης και έλεγχος περιεχομένου

Η Need More θα εγκαταστήσει και θα δημοσιεύσει τον ιστότοπο του Πελάτη έως την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόταση έργου ή κατά την ημερομηνία που συμφωνήθηκε με τον Πελάτη και την Need More μετά την αρχική πληρωμή, εκτός εάν ζητηθεί συγκεκριμένη καθυστέρηση από τον Πελάτη και συμφωνηθεί από την Need More.

Σε αντάλλαγμα, ο Πελάτης συμφωνεί να παρέχει άμεσα στην Need More όλη την απαραίτητη συνεργασία, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα, πρόσβαση στο προσωπικό και έγκαιρη λήψη αποφάσεων που μπορεί εύλογα να απαιτηθεί από την Need More για την απόδοση των Υπηρεσιών. Αυτό θα υποχρεώνει τον Πελάτη να αναθέτει σε ένα άτομο ως πρωταρχική επαφή για να βοηθήσει την Need More να προχωρήσει στην προμήθεια με ικανοποιητικό και πρόσφορο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του έργου, η Need More θα απαιτήσει από τον Πελάτη να παρέχει περιεχόμενο ιστότοπου (κείμενο, εικόνες, βίντεο και αρχεία ήχου, μαζί με τυχόν σχετικές πληροφορίες για το ιστορικό της εταιρείας).

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διόρθωση σφαλμάτων χρήστη, την παροχή συνεχιζόμενων ενημερώσεων περιεχομένου, τεχνικής υποστήριξης ή προσθήκης λειτουργικότητας, εκτός εάν αγοράσετε ένα από τα πακέτα φροντίδας ή ανάπτυξης ιστότοπων. Παρέχουμε βοήθεια μετά την εκκίνηση και ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις πρώτες 30 ημέρες μετά την εκκίνηση του ιστότοπού σας. Η βοήθεια μετά από αυτήν την ώρα δεν καλύπτεται, εκτός εάν έχετε πακέτα φροντίδας του ιστότοπού μας. Κάθε φορά που ξοδεύουμε σε εργασίες που δεν εμπίπτουν στο συμφωνητικό φιλοξενίας θα χρεώνεται με το τυπικό ποσοστό υποστήριξης.

5. Αποτυχία παροχής απαιτούμενου περιεχομένου ιστότοπου

Στη Need More για να παραμείνουμε αποτελεσματικοί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εργασία που έχουμε προγραμματίσει θα εκτελεστεί την προγραμματισμένη ώρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να απορρίψουμε προσφορές για άλλες εργασίες για να διασφαλίσουμε ότι η εργασία σας ολοκληρώνεται τη στιγμή που έχει προγραμματιστεί.

Γι ‘αυτό ζητάμε από τον Πελάτη να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες εκ των προτέρων. Σε κάθε περίπτωση όπου δεν μπορεί να σημειωθεί πρόοδος στον ιστότοπο του Πελάτη, επειδή δεν έχουμε λάβει τις απαιτούμενες πληροφορίες στο συμφωνημένο χρονικό πλαίσιο, και ως εκ τούτου καθυστερούμε, διατηρούμε το δικαίωμα να επιβάλουμε επιπλέον χρέωση έως και 25% επί της προσφοράς που έχει γίνει από τη Need More. Εάν οι Υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, χρειαζόμαστε το περιεχόμενο κειμένου για τον ιστότοπο του Πελάτη εκ των προτέρων, ώστε το SEO να μπορεί να προγραμματιστεί και να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά.

Εάν ο Πελάτης συμφωνήσει να μας παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες και στη συνέχεια αποτύχει να κάνει εντός μίας εβδομάδας από την έναρξη του έργου, διατηρούμε το δικαίωμα να κλείσουμε το έργο και το υπόλοιπο που απομένει καθίσταται πληρωτέο αμέσως. Με απλά λόγια, μην μας δώσετε το προβάδισμα για να ξεκινήσετε μέχρι να είστε έτοιμοι να το κάνετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο κειμένου πρέπει να παραδοθεί ως έγγραφο Microsoft Word, email (ή παρόμοιο) με τις σελίδες στο παρεχόμενο έγγραφο να αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο των σχετικών σελίδων στον ιστότοπό σας. Αυτές οι σελίδες πρέπει να έχουν τους ίδιους τίτλους με τις συμφωνημένες ιστοσελίδες. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεστε διευκρινίσεις σχετικά με αυτό.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, ο Πελάτης είναι σε θέση να διατηρεί ενημερωμένο το περιεχόμενό του.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταφέρουμε τον ιστότοπό σας σε νέους διακομιστές για βελτιώσεις απόδοσης ή για λόγους ασφαλείας ανά πάσα στιγμή. Δεν επιτρέπουμε παράνομο ή «μόνο για ενήλικες» περιεχόμενο στους διακομιστές μας και διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη συμφωνία φιλοξενίας σας αμέσως εάν ανακαλύψουμε ότι έχετε εμπλακεί σε οποιαδήποτε από αυτές τις δραστηριότητες.

Όλες οι υπηρεσίες φιλοξενίας, email και domain name τιμολογούνται / πληρώνονται εκ των προτέρων και δεν επιστρέφονται. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε την τιμολόγηση φιλοξενίας με ειδοποίηση τουλάχιστον 14 ημερών.

Φιλοξενώντας τον ιστότοπό σας μαζί μας, αποδέχεστε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις φιλοξενίας και τους όρους των συνεργατών φιλοξενίας μας:
www.papaki.gr
www.upthink.gr

6. Πρόγραμμα περιήγησης στο Web

Η Need More καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί για προβολή από την πλειονότητα των επισκεπτών. Οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης (π.χ. Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge κ.λπ.). Ο Πελάτης συμφωνεί ότι η Need More δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργικότητα με όλο το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.

H Need More δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για ιστοσελίδες που δεν εμφανίζονται αποδεκτά σε νέες εκδόσεις προγραμμάτων περιήγησης που έχουν κυκλοφορήσει μετά τον σχεδιασμό και την παράδοση του ιστότοπου στον Πελάτη. Ως εκ τούτου, η Need More διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει οποιαδήποτε εργασία εμπλέκεται στην αλλαγή του σχεδιασμού της ιστοσελίδας ή του κώδικα της ιστοσελίδας ώστε να λειτουργεί με ενημερωμένο λογισμικό προγράμματος περιήγησης.

7. Πολιτική απορρήτου δεδομένων

Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου.

8.Πνευματικά δικαιώματα

Η Need More δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα των ιστότοπων που διαχειρίζεται, συντηρεί ή / και φιλοξενεί.

Ο πελάτης μας εγγυάται ότι τυχόν στοιχεία κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών σημάτων ή άλλων έργων τέχνης που εσείς (ή τρίτοι κατόπιν αιτήματός σας) μας παρέχετε για συμπερίληψη σε οποιοδήποτε ιστότοπο κατασκευάζουμε ή φιλοξενούμε, είτε ανήκουν σε εσάς ή ότι έχετε άδεια να τα χρησιμοποιήσετε. Θα συμμορφώνεστε με τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.

Διατηρούμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το έργο έως ότου ληφθεί η τελική πληρωμή. Όταν λάβουμε την τελική σας πληρωμή, τα πνευματικά δικαιώματα εκχωρούνται αυτόματα ως εξής:

Έχετε τα γραφικά και άλλα οπτικά και σχεδιαστικά στοιχεία που δημιουργούμε για εσάς για οποιοδήποτε έργο. Θα σας δώσουμε ένα αντίγραφο όλων των αρχείων κατόπιν αιτήματος και θα πρέπει να τα αποθηκεύσετε πραγματικά με ασφάλεια, καθώς δεν απαιτείται να τα διατηρήσουμε ή να παρέχουμε αρχεία εγγενών πηγών που χρησιμοποιήσαμε για να τα φτιάξουμε. Διαθέτετε επίσης περιεχόμενο κειμένου, φωτογραφίες και άλλα δεδομένα που παριείχατε, εκτός εάν κάποιος άλλος τις κατέχει. Η Need More εκχωρεί μια μη αποκλειστική άδεια για τη χρήση οποιασδήποτε σήμανσης με πνευματικά δικαιώματα, CSS ή άλλου κώδικα που χρησιμοποιείται στο έργο σας. Δεν επιτρέπεται η πώληση ή η αναδιανομή κωδικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα σε τρίτους.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο ιστότοπος που έχει αναπτυχθεί για τον Πελάτη μπορεί να παρουσιαστεί στο χαρτοφυλάκιο της Need More και με το παρόν παραχωρεί στην Need More μια παγκόσμια, διαρκή, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, του λογότυπου και της επωνυμίας της για διαφημίσεις, μάρκετινγκ και διαφημιστικές δραστηριότητες.

Μας αρέσει να επιδεικνύουμε τη δουλειά μας και να μοιραζόμαστε όσα έχουμε μάθει με άλλα άτομα, οπότε διατηρούμε το δικαίωμα να προβάλλουμε και να συνδέουμε με οποιοδήποτε ολοκληρωμένο έργο ως μέρος του χαρτοφυλακίου μας και να γράφουμε για τα έργα που έχουμε ολοκληρώσει σε ιστότοπους, σε άρθρα περιοδικών και σε βιβλία σχετικά με το σχεδιασμό ιστοσελίδων. Ένας σύνδεσμος για τη Need More θα εμφανίζεται ως ένα μικρό γραφικό στο κάτω μέρος του ιστότοπου του Πελάτη. Θα σχεδιαστεί για να ταιριάζει με τη συνολική σχεδίαση του ιστότοπου.

9. Συμμόρφωση

Είναι δική σας ευθύνη, ως πελάτης και ιδιοκτήτης της επιχείρησής σας, να διασφαλίσετε ότι οποιοσδήποτε ιστότοπος (οι), διαφημίσεις ψηφιακού ή έντυπου υλικού και οποιοδήποτε και όλο το περιεχόμενο (όπως, ενδεικτικά, σχεδιασμός, λέξεις, εικόνες, προϊόντα, βίντεο , downloads) συμμορφώνεται με όλη τη σχετική νομοθεσία, τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τα πρότυπα διαφήμισης και τους κανόνες απορρήτου στην Ελλάδα και τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείτε.

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη ως ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Παρόλο που με καλή πίστη μπορεί να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε αλλαγές για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την προηγούμενη, παρούσα ή μελλοντική συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους.

Οποιαδήποτε συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε προφορικά ή γραπτώς δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επαγγελματική νομική συμβουλή. Δεν είμαστε ειδικευμένοι σε αυτόν τον τομέα και θα πρέπει να αναζητήσετε ανεξάρτητες επαγγελματικές νομικές συμβουλές για τυχόν προβλήματα συμμόρφωσης και ευθύνης.

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ιστότοπός σας, το περιεχόμενό του και όλα τα συστήματα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων σας συμμορφώνονται με οποιονδήποτε και όλους τους νόμους περί απορρήτου που ισχύουν για εσάς και την επιχείρησή σας, όπως ο GDPR και τυχόν σχετικοί νόμοι περί απορρήτου της δικαιοδοσίας σας.

10. Συμμόρφωση με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς απορρήτου

Η συμμόρφωση με τους κανονισμούς απορρήτου και προστασίας από ανεπιθύμητα μηνύματα (π.χ. GDPR) είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Δεν είμαστε δικηγόροι, επομένως μπορούμε να σας δώσουμε μόνο γενικές οδηγίες. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τη συμμόρφωση.

11. Σχέδιο

Εάν σχεδιάζουμε οπτικό υλικό για ένα έργο (σχέδιο διάταξης ιστότοπου ή οποιοδήποτε γραφικό σχέδιο), τότε η συμφωνία περιλαμβάνει έναν κύριο σχεδιασμό και την ευκαιρία να κάνετε μικρές αναθεωρήσεις. (Λάβετε υπόψη ότι τυχόν σημαντικές αλλαγές στο σχεδιασμό θα χρεώνονται επιπλέον.) Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τα σχέδια σε αυτό το στάδιο, θα μας πληρώσετε πλήρως για όλη τη δουλειά που έχουμε δημιουργήσει μέχρι εκείνο το σημείο.

Η εκτίμηση ή οι αναφερόμενες τιμές σε οποιοδήποτε συμβόλαιο της Νeed More, βασίζονται στο ποσό της εργασίας που εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί να ολοκληρώσουμε ό, τι μας έχετε πει ότι θέλετε να επιτύχετε.

Εάν θέλετε να αλλάξετε γνώμη, αλλάξτε σημαντικά τη σχεδίαση, προσθέστε επιπλέον σελίδες ή πρότυπα ή ακόμα και προσθέστε νέα λειτουργικότητα, αυτό δεν θα είναι πρόβλημα. Ωστόσο, θα χρεωθείτε αναλόγως και αυτά τα πρόσθετα κόστη θα πρέπει να συμφωνηθούν πριν ξεκινήσει η επιπλέον εργασία. Αυτή η πρόσθετη εργασία θα επηρεάσει τις προθεσμίες και θα μετακινηθούν αναλόγως. Θα είμαστε εκ των προτέρων για όλα αυτά αν και όταν συμβεί για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα πριν προχωρήσουμε. Μπορούμε επίσης να σας ζητήσουμε να υποβάλετε γραπτά αιτήματα ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τις αλλαγές.

12. Μεταβολές μετά την τοποθέτηση

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να κάνει αλλαγές στον ιστότοπο μόλις εγκατασταθεί, ο Πελάτης συμφωνεί να δώσει στην Need More την ευκαιρία να αναφέρει για να παρέχει τέτοιες αλλαγές. Δεν υπάρχει υποχρέωση για τον Πελάτη να αποδεχτεί την προσφορά που παρέχεται από την Need More.

Η Need More δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τυχόν αλλαγές που προκλήθηκαν από τον Πελάτη ή από τρίτο μέρος στον ιστότοπο μετά την εγκατάσταση. Τέτοιες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, προσθήκες, τροποποιήσεις ή διαγραφές.

13. Τερματισμός

Ο τερματισμός των υπηρεσιών από τον Πελάτη πρέπει να ζητηθεί με γραπτή ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και θα ισχύει μετά την παραλαβή αυτής της ειδοποίησης. Τα αιτήματα τηλεφώνου για τερματισμό των υπηρεσιών δεν θα ικανοποιηθούν παρά μόνο και αν επιβεβαιωθεί γραπτώς. Ο Πελάτης θα τιμολογηθεί για εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων που έχουν πραγματοποιηθεί, όπως περιγράφεται στην ενότητα 1) έως την ημερομηνία της πρώτης ειδοποίησης ακύρωσης για πληρωμή πλήρως εντός τριάντα (30) ημερών.

14. Αποζημίωση

Όλες οι υπηρεσίες της Need More μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να κρατήσει το ακίνδυνο της Need More έναντι όλων των ζημιών, απωλειών και εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε και όλων των ενεργειών ή αξιώσεων που προκύπτουν από τη χρήση της υπηρεσίας της Need More από τον Πελάτη.

15. Ευθύνη

Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν θα λειτουργήσει για να αποκλείσει ή να περιορίσει την ευθύνη οποιουδήποτε μέρους για: (α) θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που προκλήθηκε από αμέλεια του. (β) απάτη · ή (γ) οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Need More δεν θα φέρει καμία ευθύνη βάσει ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους ή οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια για: (α) απώλεια εσόδων, (β) απώλεια πραγματικών ή αναμενόμενων κερδών · (γ) απώλεια συμβάσεων · (δ) απώλεια επιχειρήσεων · (ε) απώλεια ευκαιριών · (στ) απώλεια καλής θέλησης ή φήμης · (ζ) απώλεια, ζημία ή καταστροφή δεδομένων · (η) οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια · (i) απώλεια ή ζημία που προκαλείται από οποιαδήποτε ανακρίβεια, παράλειψη, καθυστέρηση ή σφάλμα, είτε ως αποτέλεσμα αμέλειας ή άλλης αιτίας στην παραγωγή του ιστότοπου · ή (ι) απώλεια ή ζημιά στα έργα τέχνης / φωτογραφίες του Πελάτη που παρέχονται για τον ιστότοπο, είτε ως αποτέλεσμα αμέλειας ή άλλως.

Ολόκληρη η ευθύνη της Need More έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε αξίωση ή παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, ανεξάρτητα από το εάν προκύπτει από αμέλεια, περιορίζεται στις χρεώσεις που καταβάλλονται για τις Υπηρεσίες βάσει της παρούσας Συμφωνίας για τις οποίες έχει προκύψει η παραβίαση .

16. Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί ότι είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας θα είναι άθικτες και η Συμφωνία δεν θα είναι άκυρη για αυτόν τον λόγο μόνο. Αυτή η άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη διάταξη αντικαθίσταται από μια αμοιβαία αποδεκτή έγκυρη, νομική και εκτελεστή διάταξη, η οποία πλησιάζει περισσότερο την πρόθεση των μερών που διέπουν την αρχική διάταξη.